Umowa między pracownikiem a pracodawcą

Zawarcie umowy między pracownikiem i pracodawcą w zakresie wykonywania ustalonej pracy tak jak i ogrom pozostałych zagadnień z zakresu prawa pracy reguluje, obowiązujący w naszym kraju Kodeks Pracy. Zgodnie z jego brzmieniem wszelka umowa o pracę powinna bezwzględnie zawierać określone elementy. Głównie wskazuje rodzaj oraz miejsce wykonywania pracy, termin jej rozpoczęcia, wymiar czasu pracy jak również wskazanie wartości wynagrodzenia za wykonaną pracę razem ze wszystkimi składnikami, wchodzącymi w jego skład. Umowa o pracę ponadto musi określać dane ewidencyjne zakładu pracy i zatrudnianej osoby. Podpisanie spisanych warunków zarówno przez pracownika jak również zakład pracy lub ustawowego przedstawiciela może zadecydować o ważności umowy. Umowa o pracę na podstawie zapisów kodeksu pracy musi zostać zawarta pod postacią pisemną. Jeśli ten warunek nie został wykonany obowiązkiem jaki regulacje prawne nałożyły na zakład pracy jest powiadomienie go w formie pisemnej, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy o rodzaju zawartej umowy a także jej warunkach. Każdorazowa zmiana dotychczasowych warunków pracy wymaga kolejnego zaznaczenia ich w formie pisemnej. Umowa o pracę może zostać rozwiązana na porozumienie stron, przez złożenie oświadczenie woli jednej ze stron stosunku pracy, w związku z upływem czasu, na jaki została zawarta bądź wykonania pracy na jaką była zawarta.

Dowiedz się więcej: umowa o pracę wzór